Li shi yu ji yi : quan qiu xian dai xing de zhi yi

TitleLi shi yu ji yi : quan qiu xian dai xing de zhi yi
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsWang, Ban
Secondary TitleHistory and memory : in the shadows of globalization
PublisherOxford University Press
CityHong Kong
ISBN Number9780195971781