ACSSS Board (2006)

Board Structure (2006)

President: Liangliang Li
EVP: Song Li

Ning Jia VP of Career Development
Gang Zhang VP of Career Development
Yuerui Lu VP of Activity Management
Bin Wu VP of Activity Management
Zhongfu Yu VP of Public Relation
Zhen Yao VP of Finance
Xiaowei Yu VP of Finance
Anwei Chai VP of Network

Zekai Hong | Zubin Huang | Qi Liao | Frank Liu | Ying Qin
Mei Wang | Xinran Wang | Lan Wei | Ke Yu | Cecilia Zhang
Dawei Zhang | Ruixiang Zhang


Events in 2006

To be filled…

Leave a Reply