ACSSS Board (2007)

Board Structure (2007)

ACSSS Board Advisor
Tien-wen Wiedmann

2007 Board Members

President: Song Li
Executive Vice President: Anwei Chai
Secretary General: Lan Wei
Treasurer: Wenxiu Ma
Email Officer: Yufen Shi
Webmaster: Qiqi Wang

Department of Activity
Senior Vice President: Yuerui Lu
Vice Presidents: Ke Zhang and Yang Hai
Consultant: Zongfu Yu
Officers: Zekai Hong , Qicong Hu , Xiaoyan Li , Bin Wu , Wei Wu , and Tao Xu

Department of Career Development
Vice Presidents: Zubin Huang , Dawei Zhang , and Yuan Zhang
Officers: Zeng Fan , Shu Hu , Tao Xu , and Bin Wu

Department of Finance
Vice Presidents: Wenxiu Ma and Qian Luo
Officers: Hanzhi Ding , Rui Hu , Shu Hu , and Bin Wu

Department of Public Relation
Vice Presidents: Bin Wu and Tao Xu
Officers: Hanzhi Ding , Rui Hu , Shu Hu , and Xinran Wang

Media and Communication Center
Director: Anwei Chai
Officer: Yufen Shi

Department of Family
Vice Presidents: Xiaoyan Li , Xiaoman Miao
Officer: Anwei Chai, Shibing Wang

Transportation Center
Director: Zekai Hong
Officers: Wenxiu Ma and Shu Hu

Advising Program
Director: Lan Wei
Officers: Anwei Chai , Bin Wu , Wei Wu , Wenxiu Ma

Events in 2007

To be filled…

Leave a Reply