Stanford Aikido Club

2nd Kyu Examination

Aikido Assocation of Northern California (Revised February 1990)
Nikyu, Brown Belt, 100 training days

Suwari Waza

 • shomen uchi - ikkyo through yonkyo
 • ryote dori - kokyu ho

Tachi Waza

Hanmi Handachi

 • katate dori - shihonage
 • ryote dori - shihonage

Variations

(3 techniques from each attack)
 • katate dori
 • hiji dori
 • morote dori
 • ryote dori

Ken Suburi

 • shomen uchi
 • shomen uchi komi
 • Sword of Universal Ki
 • renzoku shomen uchi komi
 • renzoku shomen uchi komi (with blocks)
 • shomen uchi tsuki
 • migi shomen uchi hidari tsuki

Jiyu Waza