Babel's Nemesis

Stalin, Voroshilov, Budenny, and Shchadenko