A Website for Giardia intestinalis
(also called Giardia lamblia, Giardia duodenalis)

sources: www.uiowa.edu/~cemrf/archive/sem/large/Giardia.gif; http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/life_sciences/life_sci/Giardia.gif

created by:
Jessica Harris , 2007, jessmh@stanford.edu
Stanford University
Parasites & Pestilence: Infectious Public Health Challenges
Prof. D. Scott Smith, ssmith@stanford.edu