In Sangnam-gwan at Yonsei University, RNZ posing with professors at Yonsei University.

from left to right: Wong Yong Lee, Yongrok Kim, Joong-Gil Choi, Doo Wan Boo, Richard N. Zare, Ung In Cho, Chul Ho Jun, Dongho Kim, Jingsung Tae, Jinwoo Chun