From left to right:

1st  row: Prof. Hailong Wu, Prof. Minwei Han (Singapore National U.), Prof. Shuming Nie (Emory), Mrs. Susan Zare, Prof. Zare, Prof. Kemin Wang, Prof. Weihong Tan (U. of  Florida and Hunan U.), Ms. Weijun Chen (U. of Florida), Prof. Du Li

2nd row: Ms. Xiaoxiao He, Ms. Qiuping Guo, Ms. Xiangxian Meng, Ms. Hongmei Huang, Ms. Ping Wu, Ms. Chunmei He, Ms. Jinhua Duan, Ms. Qin Wang, Ms. Yan Jin

3rd row: Ms. Lingfeng Liu, Mr. Zhezhong Chen, Ms. Jiaofeng Peng, Mr. Mingbin Zheng, Dr. Xiaohai Yang, Dr. Jun Li, Mr. Xinbin Zuo, Mr. Feng Feng, Mr. Bin Liu, Ms. Yuefen Yin
 
All others are from Hunan University.

 

Mr. Quanwen Zuo, Prof. Kemin Wang, Prof. Zare, Mrs. Susan Zare, Prof. Weihong Tan

Prof. Mark Wightman (UNC), Prof. Edward Yeung (Iowa State U.), Prof. Richard Zare

Prof. Shumin Nie, Mr. Quanwen Zuo, Prof. Zare, Mrs. Susan Zare

Prof. Weihong Tan, Prof. Kemin Wang, Prof. Zare, Mrs. Susan Zare, Prof. Shumin Nie

 

Prof. Richard Zare and Prof. Kemin Wang (President of Hunan University)