GERIATRIC DEPRESSION SCALE 

 Verzjoni bil-malti minn Dr Eleanor Gerada MD

 

Isem il-pazjent  ___________________________                Data ____________

 

Isem l-ezaminatur _________________________               Puntegg:_________

 

Informazzjoni lill-pazjent: Irrispondi b’iva jew le dawn il-mistoqsijiet li gejjin, fuq kif hassejtek int il-gimgha li ghaddiet.

Informazzjoni lill-ezaminatur: Aqra dawn il-mistoqsijiet lil-pazjent minghajr ma turihomlu. Ghamel cirku madwar it-twegiba.

 

 

1.            Thossok sodisfatt b’hajtek?   IVA/LE

2.            Naqqast hafna mill-attivitajiet, hobbies u interessi ohra tieghek?   IVA/LE

3.            Thoss li hajtek vojta?   IVA/LE

4.            Gieli tiddejjaq?    IVA/LE

5.            Tittama fil-futur?  IVA/LE

6.            Idejquk hsibijiet li ma tistax tnehhi minn fuq mohhok?   IVA/LE

7.            Tkun f’burdata tajba, hafna mill-hin?   IVA/LE

8.            Tibza li jista jigrielek xi haga hazina?   IVA /LE

9.            Thossok ferhan ta’ spiss?   IVA/LE

10.        Thoss li ma tistax tghin ruhek?   IVA/LE

11.        Ta’ spiss tkun agitat, u ma jkollokx kwiet f’gismek?   IVA/LE

12.        Tippreferi toqghod id-dar milli tohrog u taghmel xi attivita?   IVA/LE

13.        Tinkwieta ta’spiss fuq il-futur?   IVA/LE

14.        Thoss li ghandek problema akbar minn haddiehor, biex tiftakar?   IVA/LE

15.        Tahseb li hija xi haga sabiha li inti haj bhalissa?   IVA/LE

16.        Thossok imdejjaq?   IVA/LE

17.        Thossok li kif inti bhalissa, m’inti tajjeb ghal xejn?   IVA/LE

18.        Tahseb ta’spiss dwar il-passat?   IVA/LE

19.        Thoss il-hajja eccitanti?   IVA/LE

20.        Thossa difficli biex tibda xi attivita, jew progett gdid?   IVA/LE

21.        Thossok mimli energija?   IVA/LE

22.        Thoss li m’hemmx tama fis-sitwazzjoni li tinsab fiha?   IVA/LE

23.        Thoss li haddiehor qieghed f’pozizzjoni ahjar minn tieghek bhalissa?   IVA/LE

24.        Ta’ spiss jaqbduk dwejjaq fuq affarijiet zghar?   IVA/LE

25.        Ikollok aptit tibki ta’spiss?   IVA/LE

26.        Ghandek problema biex tikkoncentra?   IVA/LE

27.        Tiehu gost tqum filghodu?   IVA/LE

28.        Tippreferi tevita okkazjonijiet socjali?   IVA/LE

29.        Issiba facli biex tiehu decizjoni?   IVA/LE

30.        Tahseb li mohhok (il-menti  tieghek) ghadu kif kien?   IVA/LE

 

Ghodd it-total tar-risposti li huma f’inka skura, punt ghal kull wahda.

Puntegg: 0-9 Normali   10-19 Depression    20-30 Depression qawwija  

 

SOURCE: www.stanford.edu/~yesavage