B鄚 Ch好 苨嫕 Tinh Th叩

(M蓰 Ng》)

 

H緉 ch鑈 c漉 tr l進 蹗ng nh川 v t滵 tr掝g ca b塶 trong su眩 tu叩 v莏 qua:

 

1.   M睏 c塶h c幩 b鄚, b塶 c h跬 l犥g v獫 cu甥 s疸g ca b塶 kh獼g?        C/ Kh獼g

 

  1. B塶 c b d nh熡g ho掐 藒ng v s th獳h ca m髶h kh獼g?                  C/ Kh獼g

 

  1. B塶 c c鄝 th巾 cu甥 蘤i b塶 ho跣 to跣 tr疸g r彫g kh獼g?                   C/ Kh獼g

 

  1. B塶 c th葍ng ch嫕 n鄚 kh獼g?                                                                 C/ Kh獼g

 

  1. B塶 c th葍ng th巾 tho鄜 m壾 tinh th叩 kh獼g?                                         C/ Kh獼g

 

  1. B塶 c s 簨哎 g 賾 b川 h掝h (kh獼g t眩 薳p) s x銛 薵n v養 b塶 kh獼g?

C/ Kh獼g

 

7.  B塶 c th葍ng c鄝 th巾 vui v (h掝h phc) kh獼g?                                  C/ Kh獼g

    

  1. B塶 c th葍ng c鄝 th巾 kh獼g t gip (xoay s) cho ch璯h m髶h 謵c kh獼g?

C/ Kh獼g

  1. C ph鄜 b塶 th獳h nh h緯 l 簨 ra ngo跬 v l跩 vi宮 g m養 l kh獼g?

                                                                                                              C/ Kh獼g

  1. D掗 n輇 b塶 c c鄝 th巾 hay qu瘽 h緯 簜 s nh熡g ng葍i chung quanh kh獼g?

                                                                                                                  C/ Kh獼g

11.  B塶 c ngh r▋g 蘤i th含 謯ng s疸g kh獼g?                                            C/ Kh獼g

 

12.  B塶 c c鄝 th巾 m髶h g叩 nh v t獳h s kh獼g?                                   C/ Kh獼g

 

13.  B塶 c c鄝 th巾 m髶h tr跣 藆y s娞 s疸g kh獼g?                         C/ Kh獼g

 

14. B塶 c c鄝 th巾 hi峪 tr掝g ca m髶h th含 v v鑈g kh獼g?                     C/ Kh獼g

 

15.  B塶 c ngh r▋g h只 h泱 m鑊 ng葍i h緯 h躪 b塶 kh獼g?                  C/ Kh獼g

     

Nh熡g c漉 tr l進 in 藃m ch r t髶h tr掝g gi緆 (xu疸g) tinh th叩. M張 c漉 tr l進 謵c t璯h 1 簨柒: 舡柒 s t 5 薵n 9 cho th巾 b塶 r川 c th b xu疸g tinh th叩; 簨柒 s 10 hoθ h緯 10 h只 nh ch︷ ch》 b塶 b xu疸g tinh th叩.